Odbierz kod na -50 zł! Promocja trwa do 14.09.

dni
godzin
minut

Regulamin jazdazkursami.pl

§ 1. [Postanowienia ogólne]

Usługodawca – MINDAPPLE SP. Z O.O. z siedzibą w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96/98 B7-B9 81-451 Gdynia,  Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000914218 posiadająca nr NIP: 586-237-11-22 nr REGON: 389558410, adres e-mail: biuro@mindapple.co.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej www.jazdazkursami.pl, która jest własnością agencji mindapple™ i odnosi się do wszystkich stosunków pomiędzy Usługodawcą oraz Użytkownikiem. 
 2. Administratorem strony internetowej www.jazdazkursami.pl  jest MINDAPPLE SP. Z O.O. z siedzibą w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96/98 B7-B9 81-451 Gdynia,  Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000914218 posiadająca nr NIP: 586-237-11-22 nr REGON: 389558410, adres e-mail: biuro@mindapple.co., zwana Usługodawcą.  Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności. 

§ 2. [Definicje]

Newsletter – odrębna usługa świadczona drogą elektroniczną przez mindapple™ polegająca na przesyłaniu na wskazany przez Użytkownika adres e-mail zamówionych przez Użytkownika informacji handlowych;

www.jazdazkursami.pl – strona internetowa dostępna pod adresem internetowym: www.jazdazkursami.pl  prowadzona przez mindapple™.

Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie, korzystający z www.jazdazkursami.pl

Regulamin – niniejszy regulamin.

Umowa – zawarta przez Użytkownika umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez mindapple™ w ramach www.jazdazkursami.pl na warunkach wskazanych w Regulaminie.

Polityka Prywatności – dokument opisujący zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych Użytkowników www.jazdazkursami.pl 

Produkt (zwany dalej Kursem) – dostęp do kursu online sprzedawany za pośrednictwem www.jazdazkursami.pl

§ 3. [Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną]

 1. Regulamin stosuje się do wszelkich usług świadczonych drogą elektroniczną przez mindapple™ w ramach www www.jazdazkursami.pl
 2. mindapple™ udostępnia Użytkownikowi Regulamin przez zawarciem Umowy, a także na jego żądanie, w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 3. W celu korzystania przez Użytkownika z zasobów www.jazdazkursami.pl, niezbędne jest, aby Użytkownik posiadał: urządzenie z aktywnym dostępem do Internetu w sposób zapewniający transmisję danych, i zainstalowaną wybrana przez Użytkownika przeglądarką internetową umożliwiającą obsługę plików cookies jak i Javascript, aktywny e-mail – w przypadku, gdy Użytkownik chce zapisać się do Newslettera lub skorzystać z formularza kontaktowego, mindapple™ informuje, że www.jazdazkursami.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu Użytkownika. Pliki cookie są wykorzystywane w celach informacyjnych, funkcjonalnych, reklamowych/marketingowych i statystycznych. Szczegółowe zasady wykorzystywania przez www.jazdazkursami.pl plików cookies znajduje się w Polityce cookies.

§ 4. [Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym Newsletter]

 1. W ramach www.jazdazkursami.pl dla Użytkownika świadczone są następujące usługi: formularz kontaktowy, Newsletter, kursy online.
 2. Użytkownik może skorzystać z podstron umożliwiających rozpoczęcie korzystania z usługi Newslettera oraz z podstrony zawierającej formularz zamówienia kursu online.
 3. Użytkownik może również wyrazić odrębne zgody na otrzymywanie Newslettera od mindapple™ na podany adres e-mail poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. 

§ 5  Kursy

 1. Żeby kupić dostęp do kursu na stronie www.jazdazkursami.pl, Użytkownik powinien:
  1. Wejść na stronę Internetową https://panel.jazdazkursami.pl/
  2. Wybrać kurs
  3. Uzupełnić dane zamawiającego
  4. Podać wymagane dane i wybrać sposób płatności. Płatność realizowana jest przez easycart.pl.
  5. Dostęp do zakupionego kursu zostanie przesłany na adres mailowy użytkownika podany w trakcie realizowania transakcji.
 2. Użytkownik, który odnotuje niesprawne lub brak działania usługi świadczonej w ramach www.jazdazkursami.pl , jest proszony o niezwłoczne poinformowanie o niniejszym mindapple™ drogą mailową na adres mindapple™ wskazany w Regulaminie, w celu umożliwienia podjęcia przez mindapple™ w jak najszybszym możliwym terminie działań naprawczych.
 3. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez mindapple™ na adres e-mail podany w Regulaminie. Użytkownik zostanie powiadomiony o podjętych przez mindapple™ działaniach w ramach zgłoszenia. W szczególnych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu o kolejne 30 dni, zwłaszcza gdy złożoność tematu uniemożliwi jej rozpatrzenie w pierwszym terminie.

§ 6. [Prawa autorskie]

 1. Prawa do logo jak i nazwy www.jazdazkursami.pl  wszelkich materiałów, w tym elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, baz danych mindapple™  oraz poszczególnych usług, jak m.in. formularze, skrypty, przysługują mindapple™ i podlegają ochronie prawnej lub są zastrzeżone na rzecz podmiotów, których materiały, na podstawie współpracy z mindapple™ , są udostępniane w ramach oferowanych Użytkownikom usług.
 2. Użytkownik ma prawo do korzystania z treści zawartych na www.jazdazkursami.pl  oraz usług świadczonych w jej ramach wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Wykorzystywanie logo i/lub nazwy www.jazdazkursami.pl  a także firmy mindapple™ poza wyjątkami przewidzianymi w przepisach powszechnie obowiązującego prawa jest zabronione.

§ 7. [Niedozwolone korzystanie z www.jazdazkursami.pl ]

 1. Za przypadki niedozwolonego korzystania z www.jazdazkursami.pl  uznaje się między innymi:
  • naruszenie autorskich praw majątkowych mindapple™  lub podmiotów uprawnionych z tych praw;
  • naruszenie dóbr osobistych innych osób z wykorzystaniem www.jazdazkursami.pl 
  • nieuprawnione ingerowanie w jakikolwiek element www.jazdazkursami.pl 
  • w szczególności zakłócanie funkcjonowania usług, korzystanie ze złośliwego oprogramowania.
 2. mindapple™ jest uprawnione do zablokowania Użytkownikowi dostępu do danych świadczonych przez mindapple™ usług bez jego zgody, po uprzednim wezwaniu Użytkownika do zaprzestania naruszeń i wyznaczając mu co najmniej 7-dniowy termin, w zależności w szczególności od charakteru i powagi danego naruszenia oraz możliwości wystąpienia szkody po stronie mindapple™ lub jakichkolwiek osób trzecich, w następujących okolicznościach spowodowanych działaniem lub zaniechaniem Użytkownika: podania nie swoich, nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, korzystania z www.jazdazkursami.pl w sposób naruszający przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje, rażącego nieprzestrzegania postanowień Regulaminu.
 3. Użytkownik naruszający postanowienia Regulaminu ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec mindapple™  jak i osób trzecich.

§ 8. [Odpowiedzialność]

 1. mindapple™ dokłada należytej staranności, aby korzystanie z usług świadczonych w ramach www.jazdazkursami.pl  było dla Użytkowników bezpieczne, w tym przebiegało bez zakłóceń. W przypadku konieczności przeprowadzenia w szczególności prac serwisowych lub innych niezbędnych usprawnień mogących utrudnić Użytkownikowi dostęp do www.jazdazkursami.pl mindapple™ poinformuje Użytkowników o niniejszym w formie komunikatu wskazując przybliżony czas takich utrudnień.
 2. mindapple™  nie jest odpowiedzialna za szkodę wynikającą z niewłaściwego działania jakichkolwiek usług na www.jazdazkursami.pl powstałych w wyniku działania siły wyższej, tj. okoliczności niezależnych od mindapple™, których wystąpienia nie było sposób przewidzieć nawet przy zachowaniu należytej staranności.
 3. mindapple™ nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku działania lub zaniechania Użytkownika, która ma miejsce między innymi w wyniku nieprawidłowego korzystania, w tym niezgodnie z przepisami prawa lub Regulaminem z usług oferowanych przez mindapple™ w ramach www.jazdazkursami.pl 

§ 9. [Postępowanie reklamacyjne]

 1. Użytkownik, który odnotuje niesprawne lub brak działania usługi świadczonej w ramach www.jazdazkursami.pl , jest proszony o niezwłoczne poinformowanie o niniejszym mindapple™ drogą mailową na adres mindapple™ wskazany w Regulaminie jako właściwy do kontaktu, w celu umożliwienia podjęcia przez mindapple™ w jak najszybszym możliwym terminie adekwatnych działań diagnostycznych i naprawczych.
 2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania przez Mindapple na adres e-mail podany w Regulaminie, a Użytkownik zostanie powiadomiony o podjętych przez mindapple™ działaniach celem zamknięcia zgłoszenia. W szczególnych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu o kolejne 14 dni, zwłaszcza gdy złożoność tematu uniemożliwi jej rozpatrzenie w pierwszym terminie.

§ 10. [Wprowadzanie zmian do Regulaminu]

 1. mindapple™ jest uprawnione do zmiany postanowień Regulaminu, w szczególności w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, zmian funkcji oferowanych w ramach www.jazdazkursami.pl , wprowadzenia nowych usług w ramach www.jazdazkursami.pl  doprecyzowywania kwestii budzących wątpliwości Użytkowników.
 2. Zmiana postanowień Regulaminu nie będzie prowadzić do utraty przez Użytkownika praw nabytych, jeżeli zostały nabyte zgodnie z prawem.
 3. Zmiana Regulaminu obowiązuje po upływie 7 dni od dnia opublikowania informacji o planowanej zmianie na stronie głównej www.jazdazkursami.pl.  mindapple™ będzie informować Użytkowników o planowanej zmianie Regulaminu również mailowo na 7 dni przed rozpoczęciem obowiązywania Regulaminu w zmienionej wersji. Użytkownik, który nie akceptuje zmian Regulaminu zawiadamia o niniejszym mindapple™ drogą mailową e-mail na adres: hello@jazdazkursami.pl co jest jednoznaczne z wypowiedzeniem przez Użytkownika Umowy i jest zobowiązany do zaprzestania korzystania z zasobów www.jazdazkursami.pl 

  Użytkownik, który korzysta z zasobów www.jazdazkursami.pl po poinformowaniu przez mindapple™ o zmianie Regulaminu i terminie rozpoczęcia obowiązywania zmian, oznacza akceptację przez Użytkownika Regulaminu w zaktualizowanej wersji.
 4. Nie będzie potrzeby wprowadzania zmian do Regulaminu w przypadku m.in. zmiana formy i/lub charakteru prowadzenia www.jazdazkursami.pl w szczególności zmiana oprawy graficznej www, dodanie nowych funkcjonalności itp., o ile zmiany te nie będą sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, w tym nie będą prowadzić do utraty praw nabytych przez Użytkowników.

§ 11. [Postanowienia końcowe]

 1. Wszelkie spory powstałe w związku z lub na tle Regulaminu rozstrzygane będą w pierwszej kolejności polubownie, w drodze stosownych negocjacji. W przypadku nie dojścia przez strony do porozumienia, spór między nimi będzie rozstrzygany przez sąd powszechny właściwy dla siedziby mindapple™.
 2. Regulamin podlega przepisom prawa obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w szczególności przepisom Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.